A B

Lääne maakond, Haapsalu linn, Metsa tn 46a (#38249)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kersti Seisler,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kersti.seisler@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 11 250,00 EUR
176 024,25 EEK 43%
Sissemaks 10%: 1 125,00 EUR
Oksjoni algus: 2018-07-31 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Lääne maakond,
Haapsalu linn,
Haapsalu linn
Aadress: Metsa tn 46a
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 18301:010:0530
Registriosa number: 216732

Kirjeldus

½ suuruse kaasomandi osa.
Ehitusregistri andmetel on kinnistu on hoonestatud. kinnistul paiknevad ühekordne elamu, ehitisealuse pinnaga 89m² ja kuur, ehitisealuse pinnaga 16m².

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas
teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on:
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=40022 ning tasuda tagatisraha 1 125
eurot Kersti Seisler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010010124176010 (SEB).
Makseselgitus: „Tagatisraha 30.07.2018 17:00 oksjonil ID40022 osalemise eest.
Kinnisvara: Haapsalu linn, Metsa tn 46a, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha
loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt
30.07.2018 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha
arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Enampakkumisele registreerimine algab 04.07.2018 kell 1 8 : 0 0 ja
lõpeb 30.07.2018 kell 17:00.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle
vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik
võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumine algab 31.07.2018 kell 10:00 ja lõpeb 08.08.2018 kell 11:00. Pikeneva
lõpu intervall on 10 minut(it).
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud
tingimustele.

Ametlik teadaanne

Kohtutäitur Kersti Seisler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153
lõike 2 alusel.
Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kersti Seisler müüb elektroonilisel kordusenampakkumisel
MANDRIK, ROMMERD (38407280242) kuuluva ½ suuruse kaasomandi osa Tartu
Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 216732 kantud Elamumaast 100%,
Lääne maakond, Haapsalu linn, Metsa tn 46a, mille üldpind on 499 m2 . Katastritunnus
18301:010:0530. Ehitusregistri andmetel on kinnistu on hoonestatud. kinnistul
paiknevad ühekordne elamu, ehitisealuse pinnaga 89m² ja kuur, ehitisealuse pinnaga
16m². Katastritunnus 18301:010:0530.
Kinnisasja ½ kaasomandi osa koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud
kehtivad piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 1. järjekoht: Keelumärge Rommerd Mandrik (isikukood 38407280242)
kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Kohtute
Raamatupidamiskeskus (registrikood 70007340)), kohtutäitur Kersti Seisler kasuks.
17.11.2010 kohtutäituri avalduse, 16.02.2010 kohtuotsuse alusel sisse kantud
2.12.2010.
IV jaos kanded puuduvad.
Keelumärge kustutatakse peale edukat kordusenampakkumist.
Kinnisasja 1/2 kaasomandi osa kordusenampakkumise alghind: 11 250 eurot;
Alghind: 11 250 euro(t).
Omanik: Rommerd Mandrik (isikukood 38407280242)
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas
teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on:
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=40022 ning tasuda tagatisraha 1 125
eurot Kersti Seisler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010010124176010 (SEB).
Makseselgitus: „Tagatisraha 30.07.2018 17:00 oksjonil ID40022 osalemise eest.
Kinnisvara: Haapsalu linn, Metsa tn 46a, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha
loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt
30.07.2018 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha
arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Enampakkumisele registreerimine algab 04.07.2018 kell 1 8 : 0 0 ja
lõpeb 30.07.2018 kell 17:00.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle
vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik
võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumine algab 31.07.2018 kell 10:00 ja lõpeb 08.08.2018 kell 11:00. Pikeneva
lõpu intervall on 10 minut(it).
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud
tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise
lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind
ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele
järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest
müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi
kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid
õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne
tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite eoksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee;
2. Tagatisraha tuleb tasuda kohtutäituri Kersti Seisler ülaltoodud ametialasele
kontole;
3. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 30.07.2018 kell 17.00;
4. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja
nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse
aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta;
5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle
lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib
enampakkumisel pakkujana osaleda.
Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud
kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind
kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses.
Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses
antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut,
tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Kinnisasja omandamisele laenuga
kohaldatakse täitemenetluse seadustiku (TMS) § 931, 1561 toodut.
Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse
väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema
pakkumise parimaks tunnistamist. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda
võlgnik. Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist.
Ostja võib üüri- või rendilepingu üles öelda võlaõigusseaduse §-s 323 ettenähtud
tingimustel ja tähtaja jooksul. Ostja ei või üüri- või rendilepingut üles öelda, kui
kinnistusraamatusse on kantud märge võlaõigusseaduse § 324 kohaselt ja märget ei
saa kinnistusraamatust järjekoha tõttu kustutada.
Kinnisasja omandamine ja juhusliku hävimise riisiko üleminek:
Omand enampakkumisel müüdud kinnisasjale tekib enampakkumise akti alusel
kinnistusraamatusse kande tegemisega. Kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete
hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks
tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja
koormatised ning saab kogu kasu.
Kinnisasjaga tutvumine 19.07.2018 kell 11:00 kinnisasja asukohas. Tutvuda soovijatel
teatada päev enne täiturile tel, 52 96 558 või kersti.seisler@taitur.just.ee.
Kordusenampakkumine toimub e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee

Pilt Upstar OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 11920270

150,00 EUR     2018-11-19 10:00:00
Pilt D.L.D. OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12990976, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa,

60,00 EUR 40%     2018-11-19 10:00:00
Pilt Q Baltic OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12746868

60,00 EUR 40%     2018-11-19 10:00:00
Pilt Lanber-Baron12|GA;12|GA Lisa järjehoidjatesse

sileraudne püss Tehase nr: 363159.

150,00 EUR     2018-11-19 10:00:00
Pilt Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Lisa järjehoidjatesse

vintraudne püss Tehase nr: 39-000330

280,00 EUR     2018-11-19 10:00:00
Pilt Volvo FM7 *795BMB Lisa järjehoidjatesse

Veoauto.

800,00 EUR     2018-11-20 10:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Muuli 3-52 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47m2

14 000,00 EUR 13%     2018-11-21 10:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Püünsi küla, Meremärgi tee 22 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 1809m2

119 000,00 EUR 17%     2018-11-21 11:00:00
Pilt Võru maakond, Lasva vald, Sooküla, Suur-Sooküla Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa pindala 3,8 ha; 0,4 ha ja 3,1 ha.

18 750,00 EUR 81%     2018-11-21 12:00:00
Pilt Mercedes-Benz ML 270 CDI*799BSP Lisa järjehoidjatesse

diisel,2005a, süütevõti olemas

3 000,00 EUR     2018-11-21 13:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Kalevi 30-13 Lisa järjehoidjatesse

Korter 34,50 m2

675,00 EUR 66%     2018-11-21 13:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kursi küla, kinnistu Kurvi ja kinnistu Randla Lisa järjehoidjatesse

hoonestatud elamumaa 8998 m2 ja 4534 m2

11 500,00 EUR 70%     2018-11-21 14:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

50 000,00 EUR 33%     2018-11-21 15:00:00
Pilt Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Pargi tee 24-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter 71,10m2

13 200,00 EUR     2018-11-22 12:00:00
Pilt OÜ Edinas Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 11270814

844,00 EUR 44%     2018-11-23 10:00:00
Pilt Klaus Grupp OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 12162328, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa.

1 000,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt Haard Kopis Grupp OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.12929020, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa.

1 000,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt OÜ Klaus Köök Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 12698784, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt OÜ Klaus Gurmee Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 12698903, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt Number 5 OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.12991036, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt Juuli OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14045710, 833.00 eurose nimiväärtusega osa

500,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt Kuuba Ekspress OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14098540, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt Pada OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14278495, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 13:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik, Keila tee 1-2/3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 55,1m2 enampakkumisel koos hüpoteegiiga.

2 110,00 EUR 58%     2018-11-26 14:00:00
Pilt Intohimo OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 12929824, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 17:45:00
Pilt Didier Grupp Oü Lisa järjehoidjatesse

reg.nr.14285398, 1250.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2018-11-26 18:15:00
Pilt Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa 11-12 Lisa järjehoidjatesse

Korter 3-toaline; 58m2; 4/5

55 000,00 EUR 8%     2018-12-05 10:00:00
Pilt Harjumaa, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Kupu tee 9 Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist kinnistust, mille üldpind on 1409 m2. Maja.

9 000,00 EUR 64%     2018-12-05 12:00:00
Pilt Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla, Järve Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

34 920,00 EUR 61%     2018-12-10 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 245-80 Lisa järjehoidjatesse

Korter 66,6m2

113 000,00 EUR     2018-12-10 12:00:00