A B

Maardu, Vana-Narva mnt 3 (#38672)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 399 000,00 EUR
6 242 993,40 EEK
Sissemaks 1%: 3 990,00 EUR
Oksjoni algus: 2019-07-08 11:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Registriosa number: 10667402

Kirjeldus

Andmed kinnistu kohta vastavalt eksperthinnangule:

- vara paiknemine: vara paikneb Vana-Narva mnt tootmis- ja äripiirkonna Tallinna linna poolses servas, vahetult Vana-Narva mnt ääres. Kinnistut eraldab teest kegliiklusteega transpordimaa krunt. Kinnistu on Vana-Narva mnt-lt hästi nähtav. Kaugus Tallinna kesklinnast on ca 12 km;
- keskkond: kinnistu asub suhteliselt tiheda liiklusega Vana-Narva mnt ääres. Piirkonnas asuvad ennekõike erinevad tootmishooned, põhja poole jäävad erinevad uuselamupiirkonnad ja Muuga aedlinn. Tegemist on äri-tootmispiirkonnaga, kuhu on koondunud ennekõike erinevad metalli- ja logistikaettevõtted.
- juurdepääsuteed: asfaltkattega;
- juurdepääs avalikult teelt (kohalik tee);
- omaniku esindaja sõnul kinnistul üürilepingud puuduvad;
- tehnovõrkude liitmised kinnistul omaniku sõnul puuduvad;
- Maardu linna kodulehel oleva kaardirakenduse alusel on kinnistul kehtestatud 2013 aastal detailplaneering, mis võimaldab rajada kinnistule kuni 5 hoonet. Suurim lubatud hoonestuse kõrgus on kuni 15m
(3 korrust) ja maksimaalne ehitusalune pind on kuni 8 990 m2. Maa sihtotstarbeks on kavandatud 85% tootmismaa ja 15% ärimaa. Kinnistu on planeeritud jagada 2 krundiks - 20 417 m2 äri- ja tootmismaa krunt ning 1 656 m2 transpordimaa krunt mis on kavandatud krundi loodepoolses servas kulgeva tee aluseks maaks;

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46573 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2019 10:00 oksjonil ID46573 osalemise eest. Kinnisvara: Vana-Narva mnt 3, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.06.2019 kell 21:52 ja lõpeb 08.07.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 16.07.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 07.06.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
võlgniku OÜ Applaford Logistics Group (12444506) omandisse kuuluv kinnistu Maardus, Vana-Narva mnt 3.

Kinnistusraamatu andmed kinnistu kohta:

Registriosa number 10667402, tootmismaa 100%, Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 3. Pindala 22 079 m2.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused:

III jao kanne nr 2: Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud elektripaigaldise (10 kV maakaabelliini ), mille paiknemine on tähistatud lepingu lisaks oleval plaanil, ehitamiseks ja majandamiseks.
III jao kanne nr 3: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelu kohta hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel AS LHV Pank (10539549) ja kohtutäitur Toomas Saarma (isikukood 36405162725) kasuks.

IV jao kanne nr 1: Hüpoteek summas 390 000,00 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV jao kanne nr 2: Hüpoteek summas 460 000,00 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumise tulemi arvelt toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamine ning kanded kuuluvad kustutamisele.

Ehitisregistri andmete kohaselt puuduvad kinnistul ehitised.

Andmed kinnistu kohta vastavalt eksperthinnangule:

- vara paiknemine: vara paikneb Vana-Narva mnt tootmis- ja äripiirkonna Tallinna linna poolses servas, vahetult Vana-Narva mnt ääres. Kinnistut eraldab teest kegliiklusteega transpordimaa krunt. Kinnistu on Vana-Narva mnt-lt hästi nähtav. Kaugus Tallinna kesklinnast on ca 12 km;
- keskkond: kinnistu asub suhteliselt tiheda liiklusega Vana-Narva mnt ääres. Piirkonnas asuvad ennekõike erinevad tootmishooned, põhja poole jäävad erinevad uuselamupiirkonnad ja Muuga aedlinn. Tegemist on äri-tootmispiirkonnaga, kuhu on koondunud ennekõike erinevad metalli- ja logistikaettevõtted.
- juurdepääsuteed: asfaltkattega;
- juurdepääs avalikult teelt (kohalik tee);
- omaniku esindaja sõnul kinnistul üürilepingud puuduvad;
- tehnovõrkude liitmised kinnistul omaniku sõnul puuduvad;
- Maardu linna kodulehel oleva kaardirakenduse alusel on kinnistul kehtestatud 2013 aastal detailplaneering, mis võimaldab rajada kinnistule kuni 5 hoonet. Suurim lubatud hoonestuse kõrgus on kuni 15m
(3 korrust) ja maksimaalne ehitusalune pind on kuni 8 990 m2. Maa sihtotstarbeks on kavandatud 85% tootmismaa ja 15% ärimaa. Kinnistu on planeeritud jagada 2 krundiks - 20 417 m2 äri- ja tootmismaa krunt ning 1 656 m2 transpordimaa krunt mis on kavandatud krundi loodepoolses servas kulgeva tee aluseks maaks;

Alghind: 399 000 euro(t).

Omanik: OÜ Applaford Logistics Group (registrikood: 12444506)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46573 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.07.2019 10:00 oksjonil ID46573 osalemise eest. Kinnisvara: Vana-Narva mnt 3, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.07.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.06.2019 kell 21:52 ja lõpeb 08.07.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 16.07.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 27.06.2019 kell 11:00 ning 04.07.2019 kell 11:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole, tel 6836390, 5516065, e-post kaire.polts@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 194/2019/252
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1480840
Seotud teadaanded: Menetlus 194/2019/252
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1440955)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1456094)