A B

Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla, Salme (#39470)

Korraldaja: Reet Rosenthal,
Tartu kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 7 427 702
Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 10 000,00 EUR
156 466,00 EEK
Sissemaks 5%: 500,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-04-28 13:30:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Tartu maakond,
Tartu linn,
Kardla küla,
Salme
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 83101:001:0215
Registriosa number: 3768004

Kirjeldus

Hoonestamata kinnistu pindalaga 13955,0 m²

Tegemist on tegemist on elamumaa potentsiaaliga hoonestamata kinnistuga Tartust, Lõunakeskusest ca 12 minutilise autosõidu kaugusel. Kinnistu asub Tartu-Tallinn maanteelt 3,6 km kaugusel ja ca 250 m kaugusel Emajõest. Hinna määramisel on arvestatud kinnistut koormava hüpoteegiga. Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse ja Tapurla Kaluriühistu kasuks seatud hüpoteek kustutatakse Kaluriühistu, Luminor Bank AS kasus seatud hüpoteek jääb püsima.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60363 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.04.2021 12:00 oksjonil ID60363 osalemise eest. Kinnisvara: Salme, Tartu linn, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.04.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.04.2021 kell 12:00 ja lõpeb 28.04.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.04.2021 kell 13:30 ja lõpeb 06.05.2021 kell 13:30. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.04.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Reet Rosenthal avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Rando-Roger Roggenbaum'ile kuuluv 1/2 osa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 3768004 kantud kinnistust, mis registriosa esimese jao andmete kohaselt koosneb katastriüksusest katastritunnusega 83101:001:0215, maatulundusmaa 100%, Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla, Salme, pindala 13955,0 m². Registriosa teise jakku on kantud omanikena Karin Klaos (isikukood 47905165712) 1/2 kaasomandist ja Rando-Roger Roggenbaum (isikukood 38002186018) 1/2 kaasomandist. Registriosa kolmandasse jakku on kantud kande nr 1 all Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857, Tallinna linn) kasuks. Tähtajatu ja üleantav isiklik kasutusõigus elektripaigaldise - õhuliinide ja mastalajaama - ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 17.10.2005.a. lepingu punktidele kolm (3), neli (4) ja viis (5) ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kinnistusse nr 3124804 sisse kantud 02.11.2005, selle jagamisel siia üle kantud. 29.11.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.12.2006. Kande nr 2 all on Keelumärge Rando-Roger Roggenbaum (isikukood 38002186018) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Reet Rosenthal (isikukood 45708292718), Tapurla Kaluriühistu (registrikood 10475164) kasuks. 21.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.05.2018. Registriosa neljandas jaos on kande nr 1 all sisse kantud hüpoteek summas 1 700 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 602603; 1129839. Sisse kantud 22.12.2006. 20.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 2.04.2018; kande nr 2 all on kohtulik hüpoteek summas 5 740,00 eurot Rando-Roger Roggenbaum (isikukood 38002186018) kuuluvale mõttelisele osale Tapurla Kaluriühistu (registrikood 10475164) kasuks. 27.06.2017 kohtumääruse alusel sisse kantud 30.06.2017. Ehitusregistri andmetel katastriüksusel ehitisi ei asu. Maa-ameti andmetel on katastriüksuse 83101:001:0215 pindalast (13955 m2) haritav maa 12467 m2 ja muu maa 1488 m2. Katastriüksuse kitsendused on alljärgnevad: ? piiranguvöönd: maaparandushoiuala; nähtus: maaparandussüsteemi maa-ala (KÄRNISE); ? piiranguvöönd: veehaarde sanitaarkaitseala; nähtus: puurkaev ? piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; nähtus: maantee ? piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (Erna). Tegemist on tegemist on elamumaa potentsiaaliga hoonestamata kinnistuga Tartust, Lõunakeskusest ca 12 minutilise autosõidu kaugusel. Kinnistu asub Tartu-Tallinn maanteelt 3,6 km kaugusel ja ca 250 m kaugusel Emajõest. Hinna määramisel on arvestatud kinnistut koormava hüpoteegiga. Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse ja Tapurla Kaluriühistu kasuks seatud hüpoteek kustutatakse Kaluriühistu, Luminor Bank AS kasus seatud hüpoteek jääb püsima.

Alghind: 10 000 euro(t).

Omanik: Rando-Roger Roggenbaum (isikukood 38002186018)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60363 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.04.2021 12:00 oksjonil ID60363 osalemise eest. Kinnisvara: Salme, Tartu linn, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.04.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.04.2021 kell 12:00 ja lõpeb 28.04.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.04.2021 kell 13:30 ja lõpeb 06.05.2021 kell 13:30. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 7 427702 või reet.rosenthal@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 186/2018/406
Kohtutäitur Reet Rosenthal
Õpetaja 9, 51003 Tartu
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Reet Rosenthal
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande number 1738412
Seotud teadaanded:Menetlus 186/2018/406
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1685136)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1738413)

Pilt Scania P 230 DB4X2HNA Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 936MGJ,

1 000,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
#39444 Ford Transit 330M VAN Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 731AVZ

150,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
Pilt HFR P240 Lisa järjehoidjatesse

haagis , reg.märk 254YJS,

100,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
#39431 PRIVÉ REEDED PRIVÉS! Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk.

100,00 EUR     2021-04-12 12:00:00
#39432 Sun.Dance.Music.Festival Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk

300,00 EUR 20%     2021-04-12 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sitsi 7-3/4 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa korterist.

25 000,00 EUR     2021-04-14 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Uus-Aaso Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 24,54 ha 100% elamumaa

117 000,00 EUR 10%     2021-04-14 11:00:00
#39436 Kesa OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14678177

2 500,00 EUR     2021-04-14 12:00:00
Pilt Osaühing Tabasalu Elamute Arendus Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 10820566; 120 000.00 EEK nimiväärtusega osa,

408,00 EUR 32%     2021-04-16 11:00:00
#39457 Domeen "desireebeauty.ee" Lisa järjehoidjatesse

Märkus:domeen aegub 29.11.2021, juhul kui domeeni registreeringut ei pikendata.

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39458 Domeen "desiree-beauty.ee Lisa järjehoidjatesse

Märkus:domeen aegub 04.06.2021, juhul kui domeeni registreeringut ei pikendata.

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39459 Kaubamärk: "Désirée NATURAL LOOK" Lisa järjehoidjatesse

Registreeringu nr 49956

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39460 Kaubamärk: "Désirée" Lisa järjehoidjatesse

Registreeringu nr 49955

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Rako tee 2 Lisa järjehoidjatesse

Maja

53 625,00 EUR     2021-04-21 10:00:00
#39463 TRP Building OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.11281433 osamakse nimiväärtuses 2684.00 EUR

200,00 EUR     2021-04-22 11:00:00
#39461 1/2 mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara ühisuse koosseisu: kuulub korteriomand

11 250,00 EUR 25%     2021-04-22 12:00:00
Pilt Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Härma Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 1514m1

10 000,00 EUR     2021-04-22 13:00:00
#39464 Myconsult OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14939583 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eur,

150,00 EUR     2021-04-22 13:00:00
#39465 Africa Consulting Solutions OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14983503

100,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39466 HMD Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14429578 osamakse nimiväärtuses 832.00 eur,

100,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39467 OÜ RLV INVEST Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14367715 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eur,

1 000,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39468 Jetline Solutions OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg-nr- 12761106) osamakse nimiväärtuses 1375.00 eur,

500,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vormsi 12-29 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline korter 46,4m2

60 000,00 EUR 25%     2021-04-28 10:00:00
Pilt Maardu linn, Stardi 7-27 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline 47,4m2

42 000,00 EUR 16%     2021-04-28 11:00:00
Pilt Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Turu 5 Lisa järjehoidjatesse

2/4 kaasomandiosa

6 400,00 EUR 25%     2021-04-28 12:00:00
Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Keskranna küla, Männikääru tee 3 Lisa järjehoidjatesse

Renoveerimist vajav suvila.

30 000,00 EUR 60%     2021-04-28 13:00:00
#39469 Viljandi maakond, Mulgi vald, Kõvaküla, Teedevalitsus Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindala 5822,0 m²

15 000,00 EUR     2021-04-28 13:00:00
#39470 Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla, Salme Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata kinnistu pindalaga 13955,0 m²

10 000,00 EUR     2021-04-28 13:30:00
#39447 Tallinn, Pirita linnaosa, Kressi tee 78 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 608m2

85 000,00 EUR     2021-04-28 14:00:00
#39471 Tartu maakond, Kastre vald, Mõra küla, Sinilinnu vkt 16 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 1552,0 m²

45 000,00 EUR     2021-04-28 14:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

24 000,00 EUR 68%     2021-04-28 15:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku 14-47 Lisa järjehoidjatesse

Korter hüpoteegiga.

74 000,00 EUR     2021-04-28 16:00:00
#39462 Järva maakond, Järva vald, Ervita küla, Pargi tee 5 Lisa järjehoidjatesse

üksikelamu (suletud netopind 96.6 m2).

20 000,00 EUR     2021-05-03 12:00:00
#39456 Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi 40-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter,mille üldpind on 19,90 m2

50 000,00 EUR     2021-05-05 10:00:00
#39455 Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi 40-2 Lisa järjehoidjatesse

Korter mille üldpind on 19,60 m2

50 000,00 EUR     2021-05-05 11:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Lehtpuu 26 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa

85 000,00 EUR 29%     2021-05-05 12:00:00