A B

1/8 mõtteline osa pärandvara ühisusest (#39911)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 3 000,00 EUR
46 939,80 EEK
Sissemaks 10%: 300,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-07-21 13:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-07-21 13:00:00
 

Kirjeldus

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu alljärgnev vara:
Aktsiaselts Vändra, registrikood 10052854, on hoiustanud Tallinna notar Rainis Int ametialasele väärtpaberikontole 474 ühisomandina kaaspärijatele kuuluvad aktsiad (iga aktsia nimiväärtusega 1 euro). Seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiaselts Vändra aktsiate ülevõtmisega enamusaktsionäri Agrone OÜ, registrikood 11407992, poolt on eelnimetatud aktsiad asendatud rahaga summas 17 831,88 eurot, mis on Agrone OÜ poolt hoiustatud Tallinna notar Rainis Int ametialasele pangakontole ning mis kuulub ühisomandina pärijatele.
Aktsiaselts?i Muuland, registrikood 14716570, on hoiustanud Tallinna notar Rainis Int ametialasele väärtpaberikontole 474 ühisomandina kaaspärijatele kuuluvad aktsiad (iga aktsia nimiväärtusega 1 euro). Ka Aktsiaselts?i Muuland vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad on enamusaktsionäri Muuland Investeeringute OÜ, registrikood 16382951, poolt üle võetud ning asendatud rahaga summas 12 418,80 eurot, mis on Muuland Investeeringute OÜ poolt hoiustatud Tallinna notar Rainis Int ametialasele pangakontole ning kuulub ühisomandina pärijatele.
Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril teave puudub.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67834 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2022 13:00 oksjonil ID67834 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2022 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.06.2022 kell 15:15 ja lõpeb 21.07.2022 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2022 kell 13:00 ja lõpeb 29.07.2022 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 28.06.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur Kaire Põlts koostas 28.06.2022 Täitetoimingust (vara enampakkumisest) teatamise akti ja enampakkumise kuultuse, vastavalt alltoodule.

Käesolevaga teavitab kohtutäitur järgmisest täitetoimingust:
Kohtutäitur Kaire Põlts müüb KEIJO NAKSTRÖM'le kuuluva alljärgneva vara elektroonilisel enampakkumisel:
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 21.07.2022 kl 13:00.
Enampakkumine lõppeb 29.07.2022 kl 14:00.
VARA LOETELU:
võlgnikule NAKSTRÖM KEIJO kuuluv 1/8 mõtteline osa 29.04.2020 surnud Jekaterina Tetsmann (isikukood 43310154248) pärandvara ühisusest (pärimise kohta on koostatud 24.08.2020 pärimistunnistus nr 1596), sh arestiti võlgniku nõue kaaspärijate vastu pärandvara jagamiseks.
Pärandvara ühisuse kaaspärija(te)ks on: 5 kaaspärijat.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu alljärgnev vara:
Aktsiaselts Vändra, registrikood 10052854, on hoiustanud Tallinna notar Rainis Int ametialasele väärtpaberikontole 474 ühisomandina kaaspärijatele kuuluvad aktsiad (iga aktsia nimiväärtusega 1 euro). Seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiaselts Vändra aktsiate ülevõtmisega enamusaktsionäri Agrone OÜ, registrikood 11407992, poolt on eelnimetatud aktsiad asendatud rahaga summas 17 831,88 eurot, mis on Agrone OÜ poolt hoiustatud Tallinna notar Rainis Int ametialasele pangakontole ning mis kuulub ühisomandina pärijatele.
Aktsiaselts?i Muuland, registrikood 14716570, on hoiustanud Tallinna notar Rainis Int ametialasele väärtpaberikontole 474 ühisomandina kaaspärijatele kuuluvad aktsiad (iga aktsia nimiväärtusega 1 euro). Ka Aktsiaselts?i Muuland vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad on enamusaktsionäri Muuland Investeeringute OÜ, registrikood 16382951, poolt üle võetud ning asendatud rahaga summas 12 418,80 eurot, mis on Muuland Investeeringute OÜ poolt hoiustatud Tallinna notar Rainis Int ametialasele pangakontole ning kuulub ühisomandina pärijatele.
Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril teave puudub.
Vallasasja alghind: 3000.00 EUR.
(alus: täitemenetluse seadustik § 84).

Enampakkumise läbiviimine toimub elektrooniliselt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas, internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee
Märkus: Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue (juhul, kui võlgnik kohustub tasuma täitedokumendi kohaselt ka viiviseid, kohustub võlgnik tasuma ka täies ulatuses sissenõutavaks muutunud viivised) rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest. Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval (alus: TMS § 97 lg 11). Sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist. Täitemenetlusest saadud raha (edaspidi tulem) jaotamisel loetakse võlgniku võlast esmajärjekorras kustutatuks tema kanda olevad kulutused, seejärel sissenõutavad kõrvalnõuded ning lõpuks põhivõlg ja arestimise järel arvestatud intressid. Viivist arvestatakse kuni enampakkumise või eseme muul viisil müümise päevani või sundvalitsemise lõppemiseni (alus: TMS § 56).
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: täitemenetluse seadustik § 217). Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: täitemenetluse seadustik § 218).

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on täitemenetluse seadustiku: § 78, § 84.
Väljavõte täitemenetluse seadustikust (TMS)

§ 78. Avalik enampakkumine (1) Arestitud vallasasjad müüb kohtutäitur avalikul elektroonilisel enampakkumisel, kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud teisiti. (2) Kui elektrooniline enampakkumine ei ole kohtutäiturist sõltumatutel põhjustel võimalik, võib enampakkumine toimuda suuliselt. (3) Kui arestitud vallasasjade hind on arestimisakti kohaselt kuni 2000 eurot, võib kohtutäitur nende müügi volitada kojale.
§ 80. Enampakkumise aeg (1) Enampakkumise aja määrab kohtutäitur. (2) Kohtutäitur ei või enampakkumist korraldada enne kümne päeva möödumist asja arestimisest, kui sissenõudja ja võlgnik ei lepi kokku varasemas ajas. (3) Kohtutäitur võib enampakkumise korraldada enne kümne päeva möödumist arestimisest, kui tähtaja järgimisel väheneks enampakkumisele pandava asja väärtus ilmselt oluliselt või kui asja hoidmisega kaasnevad ebamõistlikult suured hoiukulud.
§ 81. Enampakkumise koht (1) Elektrooniline enampakkumine toimub veebikeskkonnas avanevas elektroonilises oksjonikeskkonnas (edaspidi oksjonikeskkond). (2) Kui kohtutäitur korraldab avaliku suulise enampakkumise, määrab ta suulise enampakkumise koha, arvestades asja müümise võimalusi ja enampakkumise kulusid.
§ 82. Alghind enampakkumisel (1) Asja alghind enampakkumisel on hindamise tulemusena saadud ja arestimisakti märgitud hind. (2) Kohtutäituril on õigus muuta alghinda pärast enampakkumise kuulutuse ilmumist esitatud õiguste avaldamise ja põhistamise alusel, kui arestimisaktis märgitud hind ilmselt erineb turuhinnast. Alghinna määramisel ei arvestata õigust, millest pärast enampakkumise kuulutuse avaldamist ei teatata või mida ei põhistata. (3) Enne alghinna muutmist küsib kohtutäitur sissenõudja ja võlgniku seisukohta selle suhtes.
§ 83. Tagatisraha enampakkumisel (1) Kohtutäitur võib enampakkumise korral määrata enampakkumisel osalejatele tagatisraha suuruses kuni kümme protsenti alghinnast. Tagatisraha määramise korral peab enampakkumisel osaleda sooviv isik selle tasuma.
(2) Tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole või kohtutäiturile sularahas enampakkumisele registreerimisel. Kui tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse tagatisraha tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot. (21) Kui tagatisraha tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse tagatisraha kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumisel osaleja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud. (22) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded tagatisraha tasumisele oksjonikeskkonnas makseviisi pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.
(3) Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. (4) Tagatisraha ei pea maksma:
1) riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank;
2) sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. (5) Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
§ 87. Enampakkumisel pakkuda võivad isikud
(1) Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja.
(2) Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik. Kohtutäitur teatab seda suulisel enampakkumisel osalejatele enne enampakkumise alustamist.
(3) Vara müümine käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikule ja asja käsutamine nimetatud isiku poolt on tühised. Kui seetõttu tuleb korraldada uus enampakkumine, kannab rikkunud isik selle korraldamise kulud ja peab tasuma tema poolt pakutud hinna ning uuel enampakkumisel pakutud hinna vahe, kui uuel enampakkumisel pakutud hind on tema pakutud hinnast madalam.§ 871. Enampakkumisele registreerimise kord (1) Enampakkumisele registreeritakse enne enampakkumise algust. (2) Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille väärtus ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. (3) Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras. (4) Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. § 881. Elektroonilise enampakkumise kord (1) Enne enampakkumise alustamist teeb kohtutäitur oksjonikeskkonnas teatavaks müüdavat vara ning enampakkumist puudutavad olulised tingimused käesoleva seadustiku § 84 kohaselt ja alghinna. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste sammu määrab kohtutäitur, arvestades müüdava asja väärtust. Põhjendatud juhtudel võib kohtutäitur määrata arestimisaktis märgitust erineva alghinna. (2) Elektrooniline enampakkumine avatakse oksjonikeskkonnas käesoleva seadustiku § 84 lõikes 2 nimetatud viisil avalikkusele teatavaks tehtud ajal. Elektrooniline enampakkumine on avatud vähemalt viis tööpäeva. Käesoleva seadustiku § 80 lõikes 3 nimetatud juhul võib enampakkumise kestust lühendada. (4) Pärast enampakkumise avamist alustavad osalejad pakkumisi alghinnast. Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt täiseurodes vastavalt enampakkumise sammule. (5) Elektrooniline enampakkumine lõpeb enampakkumise kuulutuses märgitud ajal. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse. Enampakkumise pikenemise intervall on 1-60 minutit. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. (6) Justiitsminister võib kehtestada määrusega tehnilised nõuded elektroonilise enampakkumise läbiviimise kohta. § 89. Pakkumise tagasilükkamine (1) Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige:
1) pakkumist, mis ei kata alghinda;
2) selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda;
3) tingimuslikku pakkumist. (2) Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. (3) Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata.
§ 91. Pakkumise parimaks tunnistamine (1) Suulisel enampakkumisel teeb kohtutäitur viimase ülepakkumise ja enampakkumise lõpu enampakkumisel teatavaks. Suulisel enampakkumisel tehtud viimane ülepakkumine tunnistatakse parimaks pärast kolmekordset väljakuulutamist. (2) Elektroonilisel enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel oksjonikeskkonnas tehtud hinnalt kõrgeim pakkumine. (3) Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
(4) Kohtutäitur ei tunnista pakkumist parimaks, kui on oluliselt rikutud enampakkumise tingimusi või kui enampakkumist või selle jätkamist takistab kolmanda isiku õigus. (5) Pakkumise parimaks tunnistamine tehakse suulisel enampakkumisel osalejatele teatavaks enampakkumise päeval enampakkumise kohas ja elektroonilisel enampakkumisel enampakkumise päevale järgneval tööpäeval oksjonikeskkonnas. Kui pakkuja osales pakkumiste avamisel, loetakse ta enampakkumise tulemustest informeerituks. Kohtutäitur võib erandjuhtudel teatavakstegemise kuni seitsmeks päevaks edasi lükata. Edasilükkamisest annab kohtutäitur enampakkumisel osalejatele viivitamata teada. (6) Pakkumise parimaks tunnistamine kehtib teatavakstegemise ajast alates.
§ 921. Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Esitatud vastuväidetele ja vastuväidete esitamata jätmise tagajärgedele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 92 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.
§ 93. Ostuhinna kohese tasumise kohustus (1) Suulise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. (2) Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab suulise enampakkumise võitja tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna. (21) Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
(3) Koheseks tasumiseks käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 tähenduses loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
(4) Kui ostjaks on sissenõudja, kelle nõue ületab ostuhinna või on sellega võrdne, tehakse tasaarvestus tema nõudega ulatuses, mis vastab osale, mida sissenõudjal oleks õigus saada tema poolt ostetava vara müügist saadud tulemi jaotamisel. Tasaarvestamata jäänud ostuhinna osa tasub sissenõudja kohtutäituri ametialasele kontole käesolevas paragrahvis sätestatud korras.
(5) Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist. (51) Kui ostuhind tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Ostja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud. (52) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded ostuhinna tasumisele oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.
(6) Ostja taotlusel pikendab kohtutäitur käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise vormistab kohtutäitur otsusena. Otsus edastatakse võlgnikule, sissenõudjale, parima pakkumise teinud isikule ja isikutele, kelle õigused müüdavale asjale on kohtutäiturile teada.
§ 931. Ostuhinna tasumine laenuga (1) Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. (2) Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale käesoleva seadustiku §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. (3) Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
§ 94. Makstava summa suurendamine (1) Kui pärast enampakkumist selgub, et alghinna määramisel arvestatud pandiõigus või muu õigus ei kehti või on lõppenud, peab ostja, kes teadis või pidi teadma, et õigus ei kehti või on lõppenud, tasuma lisaks ostuhinnale ka alghinna määramisel arvestatud summa õiguse väärtuses. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kehtib ka juhul, kui õigus on tingimuslik ja edasilükkav tingimus ei saabu või saabub äramuutev tingimus ja ostja teadis sellest või pidi seda teadma pakkumise tegemisel.
§ 97. Enampakkumise lõpetamine enne asjade müümist (1) Suuline enampakkumine lõpetatakse, kui võlgnik või kolmas isik, kellel on õigus sissenõudja nõue rahuldada, maksab pärast suulise enampakkumise algust, kuid enne viimase pakkumise parimaks tunnistamist kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katmiseks. (11) Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest. Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval. (2) Ülejäänud asjade müük enampakkumisel lõpetatakse, kui raha, mis on saadud osa asjade müügist, on küllaldane sissenõudja nõude ja täitekulude katmiseks.
§ 98. Enampakkumise õiguslikud tagajärjed (1) Omand enampakkumisel müüdud asjale tekib asja üleandmisega enampakkumise akti alusel. (2) Omandit ei teki, kui arestimine on tühine või kui on rikutud enampakkumise olulisi tingimusi ja kohus on tunnistanud enampakkumise kehtetuks. See kehtib sõltumata sellest, kas enampakkumisel asja ostnud isik teadis eelnimetatud asjaoludest. (3) Omandi tekkimiseks ei pea olema täidetud asjaõigusseaduses sätestatud eeldused, eelkõige ei pea tegelikult olemas olema täitedokumendis kajastatud nõuet, samuti ei pea enampakkumisel müüdud ese kuuluma võlgnikule. See ei välista õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõuete esitamist. (4) Kui omandaja on tasunud enampakkumise hinna ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjustel omandit ei tekkinud, võib ta esitada sissenõudja vastu alusetust rikastumisest tuleneva nõude. See ei välista õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõudeid. (5) Enampakkumisel ei saa kasutada ostueesõigust.
§ 991. Enampakkumise peatumine katkestuse tõttu oksjonikeskkonnas. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) KEIJO NAKSTRÖM'le kuuluva vallasasja:
võlgnikule NAKSTRÖM KEIJO kuuluv 1/8 mõtteline osa 29.04.2020 surnud Jekaterina Tetsmann (isikukood 43310154248) pärandvara ühisusest (pärimise kohta on koostatud 24.08.2020 pärimistunnistus nr 1596), sh arestiti võlgniku nõue kaaspärijate vastu pärandvara jagamiseks.
Pärandvara ühisuse kaaspärija(te)ks on: 5 kaaspärijat.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu alljärgnev vara:
Aktsiaselts Vändra, registrikood 10052854, on hoiustanud Tallinna notar Rainis Int ametialasele väärtpaberikontole 474 ühisomandina kaaspärijatele kuuluvad aktsiad (iga aktsia nimiväärtusega 1 euro). Seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiaselts Vändra aktsiate ülevõtmisega enamusaktsionäri Agrone OÜ, registrikood 11407992, poolt on eelnimetatud aktsiad asendatud rahaga summas 17 831,88 eurot, mis on Agrone OÜ poolt hoiustatud Tallinna notar Rainis Int ametialasele pangakontole ning mis kuulub ühisomandina pärijatele.
Aktsiaselts?i Muuland, registrikood 14716570, on hoiustanud Tallinna notar Rainis Int ametialasele väärtpaberikontole 474 ühisomandina kaaspärijatele kuuluvad aktsiad (iga aktsia nimiväärtusega 1 euro). Ka Aktsiaselts?i Muuland vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad on enamusaktsionäri Muuland Investeeringute OÜ, registrikood 16382951, poolt üle võetud ning asendatud rahaga summas 12 418,80 eurot, mis on Muuland Investeeringute OÜ poolt hoiustatud Tallinna notar Rainis Int ametialasele pangakontole ning kuulub ühisomandina pärijatele.
Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril teave puudub.

Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 15.03.2022. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. Seega on pärijale (võlgnikule) üle läinud ka pärandajale kuulunud pärandvara, pärimisõiguse tunnistuses toodud ulatuses (alus: pärimisseadus § 130 lg 1).
Pärandvara jagamist võib nõuda iga kaaspärija, kui käesoleva seaduse § 155 sätetest ei tulene teisiti. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Pärandvara jagatakse pärijate vahel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel. Pärijate kokkuleppel võib pärandvara hulka kuuluvat asja hinnata pärija erilise huvi alusel. Pärandvara jagamisel kohaldatakse kaasomandis oleva asja jagamise sätteid, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Kaaspärijad jagavad pärandvara kokkuleppel. Vaidluse korral jagab pärandvara pärija nõudel kohus (alus: pärimisseadus § 152).

Vallasasja alghind: 3000.00 EUR.
Tagatisraha on summas 300.00 EUR.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 21.07.2022 kl 13:00.
Enampakkumine lõppeb 29.07.2022 kl 14:00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Enampakkumisele registreerimise ja tagatisraha tasumise tähtaeg on 21.07.2022 kl 13:00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.
5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Tagatisraha: Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha. Tagatisraha maksta kohtutäituri ametialasele arveldusarvele nr EE111010010124476011 AS SEB PANK enne enampakkumise päeva või elektroonilise rahavahendiga või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil.

Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Varaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.

Täitetoimingust (vara enampakkumisest) teatamine ja enampakkumise kuulutus on kättesaadav kohtutäitur Kaire Põlts büroos Tartu mnt 16B, Tallinn. Akt loetakse kätte toimetatuks võlgnikule kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest (alus: Täitemenetluse seadustik § 10 ja Tsiviilkohtumenetluse seadustik § 317). Info: Tartu mnt 16B, Tallinn tel, faks 683 6390, kaire.polts@taitur.just.ee.

Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: NAKSTRÖM KEIJO (isikukood 38211220278)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67834 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2022 13:00 oksjonil ID67834 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2022 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.06.2022 kell 15:15 ja lõpeb 21.07.2022 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2022 kell 13:00 ja lõpeb 29.07.2022 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2016/3723
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1941658
Seotud teadaanded:
Menetlus 025/2016/3723
Täitmisteade (1921314)

#39933 2/3 mõttelist osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

kinnisvara

1 125,00 EUR 44%     2022-08-09 12:00:00
#39930 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

pärandvara ühisuse koosseisu kuulub korter

15 000,00 EUR 25%     2022-08-10 11:00:00
#39934 1/6 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Korter

1 125,00 EUR 25%     2022-08-10 12:00:00
#39922 Osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

3/16 suuruses mõttelises osas

338,00 EUR 32%     2022-08-10 13:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Arnika tee 16 Lisa järjehoidjatesse

majandushoone, ehitisealune pind 17 m2; aiamaja + garaaž, ehitisealune pind 65 m2

140 000,00 EUR     2022-08-11 12:00:00
#39942 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu

7 500,00 EUR 25%     2022-08-11 13:00:00
#39931 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat.

2 813,00 EUR 44%     2022-08-11 14:00:00
#39919 Pärandvara Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub kinnistu

12 375,00 EUR 44%     2022-08-11 15:00:00
#39935 1/4 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas kinnisvara

20 000,00 EUR     2022-08-15 12:00:00
#39927 1/2 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Korter Tallinnas

15 000,00 EUR 25%     2022-08-15 13:00:00
#39925 Mõttelise osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub korter

563,00 EUR 44%     2022-08-15 14:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 28a-44 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum, mille üldpind on 81,70 m2

391 950,00 EUR     2022-08-15 14:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Mereranna tee 2-63 Lisa järjehoidjatesse

Korter 56,10 m2

125 000,00 EUR     2022-08-16 12:00:00
#39924 5/50 mõttelist osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev hoonestusõigus

1 688,00 EUR 44%     2022-08-16 13:00:00
#39921 3/20 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas kinnisvara-

15 000,00 EUR     2022-08-17 11:00:00
#39923 1/16 mõtteline osa pärandvara ühiosusest- Lisa järjehoidjatesse

kinnisvara

2 625,00 EUR 25%     2022-08-17 14:00:00
Pilt Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Lembitu tn 24-8 Lisa järjehoidjatesse

Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2-toaline, eluruumi pind 45.6 m2, sissepääsu korrus 2.

14 063,00 EUR 53%     2022-08-18 12:00:00
#39928 Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 29-26 Lisa järjehoidjatesse

Korter , mille üldpind on 46,90 m2

110 000,00 EUR     2022-08-23 12:00:00
#39944 Texas Honky Tonk Cantina Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk.

563,00 EUR 89%     2022-08-23 13:00:00
#39945 Viviaane OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr,12839073

510,00 EUR 25%     2022-08-23 14:00:00
Pilt Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 66-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 60,80m2

101 250,00 EUR 25%     2022-08-24 10:00:00
Pilt Tallinn, Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 82 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata elamumaa 1012m2

210 000,00 EUR     2022-08-24 11:00:00
Pilt Tartu mnt 26, Tallinn Lisa järjehoidjatesse

6 krt korterelamu

2 400 000,00 EUR 20%     2022-08-24 12:00:00
#39926 Harju maakond, Viimsi vald, Pärnamäe küla, Kõrgemäe Lisa järjehoidjatesse

1901/18000 kaasomandist maatulundusmaast

3 000,00 EUR     2022-08-29 12:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3-23 Lisa järjehoidjatesse

Korter mille üldpind on 47,40 m2

20 000,00 EUR     2022-08-30 12:00:00
Pilt Sitsi tn 9-49 , Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Lisa järjehoidjatesse

Eluruum 19,30 m2

30 000,00 EUR     2022-08-31 12:00:00
#39946 Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kopli tee 4 Lisa järjehoidjatesse

üksikelamu, eluruumi pind 112,8 m2, ehitisealune pind 173 m2.

70 000,00 EUR     2022-09-05 12:00:00
Pilt Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 2a-19 Lisa järjehoidjatesse

Korter Sissepääsu korrus 1, 2-toaline, pindala 36.9 m2.

2 200,00 EUR     2022-09-05 13:00:00