A B

1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest (#39931)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 2 813,00 EUR
44 013,89 EEK 44%
Sissemaks 4%: 112,52 EUR
Oksjoni algus: 2022-08-11 14:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-08-11 14:00:00
 

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68253 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.08.2022 14:00 oksjonil ID68253 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.08.2022 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.07.2022 kell 14:20 ja lõpeb 11.08.2022 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.08.2022 kell 14:00 ja lõpeb 19.08.2022 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 21.07.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
võlgnikule HEIN PRIIT kuuluv 1/3 mõtteline osa 14.12.2015 surnud Peeter Hein (34311290234) pärandvara ühisusest (pärimise kohta on koostatud 09.04.2020 pärimistunnistus nr 1287), sh arestiti võlgniku nõue kaaspärijate vastu pärandvara jagamiseks.

Pärandvara ühisuse kaaspärija(te)ks on: R.Hein; P.Kaiv.
Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat (reg.osa nr 20636650, kat.tunnus 72601:001:1127, pindala 1885,0 m2), mis on koormatisena kantud kinnistu nr 20636350 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik. NB! Võlgniku osa moodustaks pärandvara ühisuse jagamise korral 1/6 kinnisvarast.

Hoonestusõigusele on seatud järgmised koormatised ja kitsendused: Reaalkoormatis kinnistu nr 20636350 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 26.40 eurot. Reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks igakordse kinnistu omaniku kasuks osadena järgmisteks tähtpäevadeks: iga aasta 31. jaanuariks 13,20 eurot (kolmteist eurot ja 20 senti) ettemaksuna järgneva poolaasta eest; iga aasta 1. juuliks 13,20 eurot (kolmteist eurot ja 20 senti) ettemaksuna järgneva poolaasta eest; Igakordsed hoonestajad on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud omaniku rahaliste nõuete täitmise rahuldamiseks. 1.12.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2022.

Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 20636350 igakordse omaniku kasuks. Märge hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõude tagamiseks vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. Kanne asub samal järjekohal III jao kandega nr 1. 1.12.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2022.

Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta täituril teave puudub.
Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 04.01.2022. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. Seega on pärijale (võlgnikule) üle läinud ka pärandajale kuulunud pärandvara, pärimisõiguse tunnistuses toodud ulatuses (alus: pärimisseadus § 130 lg 1).

Pärandvara jagamist võib nõuda iga kaaspärija, kui käesoleva seaduse § 155 sätetest ei tulene teisiti. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Pärandvara jagatakse pärijate vahel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel. Pärijate kokkuleppel võib pärandvara hulka kuuluvat asja hinnata pärija erilise huvi alusel. Pärandvara jagamisel kohaldatakse kaasomandis oleva asja jagamise sätteid, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Kaaspärijad jagavad pärandvara kokkuleppel. Vaidluse korral jagab pärandvara pärija nõudel kohus (alus: pärimisseadus § 152).

Alghind: 2 813 euro(t).

Omanik: HEIN PRIIT (isikukood 37207140288)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68253 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.08.2022 14:00 oksjonil ID68253 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.08.2022 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.07.2022 kell 14:20 ja lõpeb 11.08.2022 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.08.2022 kell 14:00 ja lõpeb 19.08.2022 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.

Menetluse nr: 052/2009/5103
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1952603
Seotud teadaanded:
Menetlus 052/2009/5103
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1900405)
Täitetoimingu teade (1923384)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1937217)
Täitetoimingu teade (1937235)
Täitetoimingu teade (1940499)
Täitetoimingu teade (1952605)
Täitetoimingu teade (1952606)
Täitetoimingu teade (1952607)

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.